top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Jan De
Bruyn Coaching en zijn opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen,
workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan
persoonlijke en/of professionele groei.


1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Jan De Bruyn Coaching” de volgende betekenis: Jan De
Bruyn Coaching en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie
ingeschakelde derden”.


1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Jan De Bruyn
Coaching deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.


Artikel 2: offertes en overeenkomsten


2.1 Alle door Jan De Bruyn Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Jan De Bruyn Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of
wijziging schriftelijk aan Jan De Bruyn Coaching is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan
niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de
werkzaamheden schriftelijk betwist.


2.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.


2.3 Naast de voorwaarde in artikel


2.4 is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Jan De Bruyn Coaching een
schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één
of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een
getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of
aanmeldingsformulier van Jan De Bruyn Coaching. Het is ook mogelijk dat Jan De Bruyn Coaching in
overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.


2.5 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Jan De Bruyn Coaching een termijn is
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de
overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Jan De Bruyn Coaching op.
De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op
schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in
overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Jan De Bruyn Coaching de overeenkomst dient uit te
voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor
ontbinding van de overeenkomst.


2.6 Als Jan De Bruyn Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of
een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat
ieders taak is. Jan De Bruyn Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch
aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3: rechten en plichten


3.1 Bij elke overeenkomst tussen Jan De Bruyn Coaching en haar opdrachtgever verplicht Jan De Bruyn
Coaching zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van
vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Jan De Bruyn Coaching kan en mag
verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Jan De Bruyn Coaching en haar opdrachtgever accepteert Jan De
Bruyn Coaching inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat
Jan De Bruyn Coaching zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken
dat voor beide partijen bevredigend is.


3.3 Jan De Bruyn Coaching heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Jan
De Bruyn Coaching gesloten overeenkomst. Jan De Bruyn Coaching verplicht zich hierbij om deze
derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen
bereiken.


3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van
haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen
niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te
beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


3.5 Als Jan De Bruyn Coaching voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie
of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Jan De Bruyn Coaching van haar
verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde
informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 3.6 Als de met Jan De Bruyn Coaching gesloten
overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever,
is de met Jan De Bruyn Coaching gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de
duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk
opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een
schadevergoeding verplicht zijn.


Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)


4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en
vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig
zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Jan De
Bruyn Coaching mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.


4.2 Jan De Bruyn Coaching plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere
karakteristieke activiteit van Jan De Bruyn Coaching in de volgorde waarin de aanmelding heeft
plaatsgevonden.


4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating
tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de
deelnemer(s).


4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Jan De Bruyn Coaching en de organisatie waar deze persoon
toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang
van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Jan De Bruyn Coaching is doorgegeven. Voor vervanging
berekent Jan De Bruyn Coaching een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de
opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de
mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing
van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s


5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Jan De Bruyn Coaching
kan alleen schriftelijk plaatsvinden.


5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet
deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van
verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële
afspraken tussen Jan De Bruyn Coaching en haar opdrachtgever ongekort van kracht.


5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging
kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.


5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang

berekent Jan De Bruyn Coaching een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de
opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel
opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.


5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is
de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Jan De Bruyn Coaching te
vergoeden.


5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever
verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Jan De Bruyn Coaching te vergoeden voor de
oorspronkelijk besproken data.


Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk


6.1 In het geval van trainingen die Jan De Bruyn Coaching voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt
is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van
de eerste bijeenkomst.


6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Jan De
Bruyn Coaching ontwikkelde opleiding verplaatst op verzoek van de opdrachtgever, annuleert, ontbindt
of opzegt, brengt Jan De Bruyn Coaching naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Jan
De Bruyn Coaching gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening
bij de opdrachtgever. 6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van
de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende:
ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Jan De Bruyn Coaching te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere
begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning


7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten
en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de
opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom
verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.


7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook
zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Jan De Bruyn Coaching.


Artikel 8: overmacht


8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend
indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.


8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in
gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij
het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.


8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn
aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in
het digitale netwerk.


Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Jan De Bruyn Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf
bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van
tarieven per, door Jan De Bruyn Coaching gewerkte tijdseenheid.


9.2 Alle door Jan De Bruyn Coaching opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.


9.3 Alle door Jan De Bruyn Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten
behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.


9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente
verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde
bedrag.


9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van
bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Jan De Bruyn
Coaching in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot
of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.


9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de
overeengekomen honoraria aan te passen.


9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Jan De Bruyn Coaching zo nodig specialistische
werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van
mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt
tussen partijen.


9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Jan De Bruyn Coaching
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten
behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.


Artikel 10: overname van personeel


10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de
overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere
partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen,
anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan
na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten


11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken,
zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen
niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.


11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden
bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Jan De Bruyn Coaching aan de
opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Jan De Bruyn Coaching voor, tijdens en na de
opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt
alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is.


Artikel 12: aansprakelijkheid


12.1 Jan De Bruyn Coaching is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Jan De Bruyn Coaching en zijn
medewerkers.

12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Jan De Bruyn Coaching in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben
opgelopen tijdens projecten die Jan De Bruyn Coaching bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder
deze clausule.


12.3 Wanneer Jan De Bruyn Coaching is gehouden aan een vergoeding van door de opdrachtgever

geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de
opdracht.


12.4. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Jan De
Bruyn Coaching uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze
activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor
hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie


13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.


13.2 Als Jan De Bruyn Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede
te verstrekken, en als Jan De Bruyn Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jan De Bruyn Coaching niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 14: persoonsgegevens


14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de
opdrachtgever Jan De Bruyn Coaching bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om
persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Jan De
Bruyn Coaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut
ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

bottom of page