top of page

GDPR

Voor een goede coaching heeft Jan De Bruyn Coaching verschillende gegevens van en over u nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het de taak van Jan De Bruyn Coaching en vindt deze het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens er van u verzameld worden en wat daarmee precies zal gebeuren. In deze tekst geeft Jan De Bruyn Coaching u die informatie.

 

1. Welke gegevens verzamelt Jan De Bruyn Coaching?

 • Identificatiegegevens;

 • Mutualiteit;

 • Rijksregisternummer;

 • Gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

 • Eventueel gegevens over uw familieleden, enkel indien dit relevant is voor de coaching;

 • Gegevens over opleiding en vorming;

 • Geluids- of beeldopname; enkel indien dit relevant is voor de coaching.

 

2. Waarom verzamelt Jan De Bruyn Coaching die gegevens? 

Jan De Bruyn Coaching verzamelt deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle hulp te kunnen verlenen, om de coaching te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de coachrelatie die er tussen u en Jan De Bruyn Coaching bestaat (een overeenkomst), omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u de nodige hulp te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een coachee een klacht of schadegeval zou hebben, moet Jan De Bruyn Coaching ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer Jan De Bruyn Coaching gegevens van u verwerkt om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

3. Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die Jan De Bruyn Coaching van en over u heeft, vallen in principe onder het beroepsgeheim. Jan De Bruyn Coaching deelt ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede hulpverlening (bijvoorbeeld met andere hulpverleners, zoals uw huisarts, uw behandelend geneesheer, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …) of;

 •  indien Jan De Bruyn Coaching daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is (bijvoorbeeld met de overheid, de mutualiteit) of;

 •  voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …);

 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bijvoorbeeld mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

 

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden 10 jaar bewaard.

 

5. Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die Jan De Bruyn Coaching van u bewaart?

Als coachee kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die Jan De Bruyn Coaching van u bewaart.

Zo heeft u recht op inzage van het dossier dat Jan De Bruyn Coaching van u bewaart en recht op een kopie ervan. Indien u uw dossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een  verzoek aan Jan De Bruyn Coaching richten.

Tevens heeft u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het dossier zijn opgenomen, gerectificeerd worden.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de werkrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. De gegevens in het dossier worden bewaard op grond van de werkrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht heeft specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

6. Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het dossier is uw coach, die alle gegevens in het dossier noteert.

bottom of page